1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_474.1.gif

Krisen i Ukraina

Maidan 1.jpg

UKRAINA SLAGFÄLT FÖR ÖST OCH VÄST

Det kan se ut som en kamp främst mellan öst och väst och ett återupplivande av kalla kriget. Visst är det en viktig aspekt av konflikten i Ukraina, men inte hela historien. Västmakterna och deras spjutspets Nato försöker ständigt knapra in på Rysslands gamla intresseområden, inte utan framgång i Östeuropa. Det bör vi hålla i minnet, när västpolitiker nu får det att låta som om Ryssland är på väg att ockupera Europa.

 

Ukraina är ett splittrat land. I den västra delen kastar liberaler lystna blickar på EU och tror att ett medlemskap skulle ge ett rejält lyft för landet, medan ultranationalisterna har en annan agenda. Östra Ukraina däremot har en rysk kultur och starkt ekonomiskt samarbete med Ryssland. Där inser man att det beramade avtalet med EU, skulle betyda stor skada för dess näringsliv. Det var när Janukovitj insåg detta, som han inte skrev på avtalet. Detta utlöste protesterna bland studenter och liberaler i Kiev, som stöddes av agenter, pengar och politiker från EU och USA. När senator John McCain besökte Kiev i december hade han möte med Svobodas ledare Oleh Tyahnybok. Så var det med detta stöd för demokratin i Ukraina.

Svoboda Oleh Tyahnybok

Men protesterna på Majdan togs efterhand över av ultranationalister från Svoboda, som i februari beväpnade sig och började skjuta skarpt mot polisen. Detta ledde till den väpnade konflikten där 20 poliser och 70 aktivister dödades. Tvärt emot den vinklade bild som presenteras i västmedia, var det ultranationalister och rena fascister som orsakade den katastrofala upptrappningen av konflikten. Märkligt nog är det dessa huliganer som i svenska media och andra västmedier får alla sympatier, medan president Janukovitj och polisen framställs som skurkar och mördare. Denna bild beror på att vi i väst lever i en viss, hegemonisk, mediebubbla där verkligheten ses ur ett västerländskt perspektiv och ideologiskt. Ryssland betraktas mestadels som något negativt, vad de än gör. Västvärldens planerade sanktioner kommer hos ryssarna att bekräfta kalla krigets attityder mot dem

Huliganerna lyckades med hjälp av EU störta den demokratiskt valda regeringen och nu sitter högerpolitiker från Fäderneslandet och fascister från Svoboda som ministrar i en kuppregering, vilken backas upp av demokraten Barack Obama och Carl Bildt, med flera västpolitiker. Men de ska inte tro att det är dessa högerpolitiker i Verchovna Rada, som kommer att föra Ukraina in i EU. Deras intressen är en annan nationalistisk maktkonstellation där det är västra Ukraina som bestämmer, där Svoboda har ett mycket starkt stöd i opinionen (de fick 58 procent i senaste valet i Ivano-Frankivsk Oblast). Den illegitima regeringen har ju börjat bra på det spåret genom att besluta att ryska inte ska undervisas i skolorna och ukrainska ska vara enda officiella språk.

 

Västra Ukraina har en förskräckande historia då nazisterna ockuperade landet och lokala fascister hjälpte nazisterna att göra sig av med judar. Svoboda, som från början kallat sig Ukrainas Nationalsocialistiska parti, med Hitlerhälsningar och Waffen SS:s symbol Vargfällan (eller varghaken för jakt av varg) bär vidare på dessa opinioner och har gjort hätska uttalanden om judar. Deras ledare Olek Tyahnybok har uppmanat till kamp mot den ”Moskva-Judiska Maffian” och ”annat avskum som vill ta över Ukraina.” Nu sitter deras representanter i regeringen; som vice premiärminister (Oleksandr Sych, regional ledare för Svoboda), försvarsminister (Ihor Tenyukh), jordbruksminister (Ihur Shvayka) och miljöminister (Andriy Mokhnyk) - placerade där genom gatans parlament. Svoboda har också fått posten som riksåklagare (Oleh Maknitsky).

Det är detta illegala regimskifte som de goda demokratiska politikerna i väst backar upp! Och nu tänker man pumpa in miljarder dollar av skattebetalarnas surt förvärvade pengar, för att hålla denna korrupta regering under armarna, en regering som inte ens ukrainarna litar på. Pengarna, eller västs valfläsk, kommer att försvinna i korruptionens svarta hål till nytt för oligarkerna.

Här i västvärlden får vi hela tiden se och höra om konflikten från ett västerländskt perspektiv. Media rapporterar vad EU och USA anser och fördömer, men sällan något från andra sidan. TV och radio rapporterar hela tiden ur ”de fredliga demonstranternas” perspektiv och säger tom att de kämpar för demokrati (jo, med brandbomber, stenar och tom skjutvapen mot polisen!) De fredliga demonstranterna har dödat 20 poliser. Bra sätt att demonstrera för demokrati? Och vi förmedlas bilden av Ukraina som en diktatur under Janukovytj, som nu utrikesminister Carl Bild kallar quisling!

För att få någon balans i denna rapportering får man gå till ryska radio- och tv-kanaler. Där visar de hur poliser blir skjutna, skadade och dödade och bilder på vilka vapen de sk ”fredliga demonstranterna” har. Det är gevär av olika slag och pistoler, förutom sina molotovcocktails, stenar och annan bråte de kastar mot polisen, som får stå där och ta emot. Såg tex på RT hur en polis blev skjuten och när kollegorna skulle hjälpa honom träffades de av en granat…. Sådant visas inte i väst-tv! Här förmedlas bara bilden av de stackars demonstranterna (som till viss del består av hårdföra, beväpnade nationalister).

Hur lever västmedia upp till sitt uppdrag av opartiskhet, balans och saklighet i rapporteringen? Deras ensidighet beror kanske på att västjournalister är psykologiskt och kulturellt fångade i en västerländsk hegemoni, dvs att det finns en totalt dominerande uppfattning att vi i väst har rätt och de i öst har fel. Det är bara så det är och bilden förstärks ytterligare att man ständigt talar om att ”a lot of anger in the international community against Russia”. Ja, hela världssamhället, där Ryssland uppenbarligen inte ingår, är emot Ryssland, så då behöver journalisterna inte besvärar sig med att vrida på perspektiven.

Det är närmast parodiskt att höra Obama tala med patos om Rysslands brott mot internationell rätt. Ska han säga som högsta hönset för en stat som ständigt bryter mot dessa lagar så snart det passar USA:s maktpolitiska och ekonomiska intressen. Hyckleriet är stort när Obama och Bildt talar om det ukrainska folkets vilja, som om huliganerna på Majdan skulle representera folket. Och ”pitbullterriern” Calle Bildt är bara komisk då han framträder som den främste demagogen för en förespeglad moralisk stormakt!

Political Ukraine.jpg

UKRAINE BATTLEFIELD OF EAST AND WEST

It may look like a battle mainly between East and West and a revival of the Cold War. Sure it's an important aspect of the conflict in Ukraine, but not the whole story. Western powers and their spearhead NATO are constantly trying to nibble into Russia's old areas of interest, not without success in Eastern Europe. We should keep this in mind, when western politicians now make it sound as if Russia is about to occupy Europe.

Ukraine is a divided country. In the western part throws liberals
loving eyes at EU and believes that membership would give a real boost for the country, while the ultra- nationalists have a different agenda. Eastern Ukraine on the other hand has a Russian culture and strong economic cooperation with Russia. There, you realize that the proposed agreement with EU, would mean great harm to its business. It was when Yanukovych realized this, he did not sign the agreement. This triggered protests among students and liberals in Kiev, which was supported by agents, money and politicians from the EU and the U.S.. When Senator John McCain visited Kiev in December, he had a meeting with Svoboda leader Oleh Tyahnybok . So it was with this support for democracy in Ukraine.Svoboda Oleh Tyahnybok

But the protests in Maidan were taken over by ultra- nationalists from Svoboda , who in February armed themselves and began firing live ammunition at the police. This led to the armed conflict in which 20 policemen and 70 activists were killed. Contrary to the angled picture presented in the Western media, was it the ultra- nationalists and fascists who caused the catastrophic escalation of the conflict.

Oddly it is these hooligans who get all the sympathy in Swedish and other Western media, while President Yanukovych and the police are portrayed as villains and murderers. This picture is because we in the West live in a specific, hegemonic , media bubble where reality is seen from a Western perspective and ideologically . Russia is regarded mostly as something negative, whatever they do – wasn’t it a shame they got the Olympic games! The West's planned sanctions will for the Russians confirm Cold War attitudes towards them.

The hooligans managed using violence and EU-ministers to overthrow the democratically elected government and now sit right-wing politicians from Fatherland and fascists from Svoboda as ministers in a coup government.  This is backed by Democrat Barack Obama and the Swedish Foreign Minister Carl Bildt, together with several western politicians. But they should not think that these right-wing politicians in the Verkhovna Rada, which will bring Ukraine into the EU. Their interests are another nationalist power constellation in which it is western Ukraine that determines the policy in Ukrain (where Svoboda has a very strong public support, they got 58 percent in the last election in Ivano -Frankivsk Oblast ) . The illegitimate government  made
​​a good start on that track by deciding that Russian should not be taught in schools and Ukrainian should be the only official language .

Western Ukraine has a frightening history when the Nazis occupied the country and local fascists helped the Nazis to do away with the Jews. Svoboda , who initially called themselves the National Socialist Party of Ukraine , with Hitler salutes and Waffen SS 's symbol Wolf Trap ( or wolf hook for hunting of wolves ) bears upon these opinions and has made hateful statements about Jews. Their leader Olek Tyahnybok has called for struggle against “the Moscow - Jewish mafia " and "other scum who want to take over Ukraine. " Now sit their representatives in government ; Deputy Prime Minister ( Oleksandr Sych , a regional leader of Svoboda ) , Defense Minister ( Ihor Tenyukh ) , Agriculture ( Ihur Shvayka ) and Environment ( Andriy Mokhnyk ) - put there by mob rule . Svoboda has also been given the post of Attorney-General ( Oleh Maknitsky ) .

It is this illegal regime the good democratic politicians in the West is backing up ! And now intend to pump billions of dollars of taxpayers' hard earned money, to keep this corrupt government under the arms, a government that not even the Ukrainians trust. The money, or the West's election promises, will vanish into black hole of corruption to good for the oligarchs .

Here in the West we constantly see and hear about the conflict from a Western perspective . Media reports what the EU and the U.S. believe and condemn, but rarely something from the other side. TV and radio reports all the time from ”peaceful demonstrators " perspective and even say they are fighting for democracy (yes, with fire bombs, stones and firearm against the police! ) The peaceful protesters have killed 20 policemen. Great way to demonstrate for democracy? And journalists conveyed the image of Ukraine as a dictatorship under Yanukovych , now Swedish Foreign Minister Carl Bildt calls him quisling !


In order to get some balance in this reporting, one has to go to Russian radio and television channels. Where they show how police officers are shot, wounded and killed and pictures of what weapons the so-called "peaceful protesters" have . There are rifles of various types and pistols, other have Molotov cocktails , stones and other debris they throw at the police, who have to stand there and receive.
Saw e.g. at Russian Television how a police officer was shot and when colleagues should help him, a grenade struck them.... Such does not shows in Western Television!


How do the western media live up to its mission of fairness, balance and objectivity in reporting? Their reporting is one-eyed perhaps because Western journalists are psychologically and culturally trapped in a western hegemony , i.e. that there is a predominant belief that we in the West are right and they are wrong in the east . It's just the way it is and the image is further reinforced by constantly talks about " a lot of anger in the international community against Russia" . Yes, the entire world of community, where Russia is obviously not included, are against Russia, so then journalists do not bother turning the perspective.

It is almost a parody to hear US president Barack Obama speak with passion about Russia's violation of international law . Will he say that top dog for a state that constantly violate these laws as soon as it suits U.S. power political and economic interests. The hypocrisy is large when Obama and Bildt speaks of the Ukrainian people 's will, as if the hooligans at Maidan would represent the people . And the "pit bull " Carl Bildt 's just comical when he emerges as the foremost demagogue for an ostensibly moral superpower !

 

JANUKOVITJS FALL

Den dramatiska händelseutvecklingen på Majdan i Kiev ledde till mycket uppmärksamhet i nationella och internationella medier. En från början relativt fredlig demonstration mot att regimen inte skrivit på ett avtal med EU, tog i februari en snabb vändning till omfattande och svårartat politisk våld, vilket ledde till att Ukrainas demokratiskt valde president Viktor Janukovitj, under kuppartade former, avsattes och fick fly landet sedan han utsatts för mordhot.

Men vad var det egentligen som hände då gatans parlament lyckades störta presidenten och regeringen? Beskrivningar och bedömningar är diametralt olika sett från ett öst- respektive västperspektiv. I ryska medier sägs att det var en statskupp genomförd av delvis fascistiska och halvfascistiska element. Därför är den nya kuppregeringen illegal. Med sina starka nationalistiska, fascistiska och ryssfientliga krafter hotar den också den rysktalande befolkningen i östra Ukraina. Detta har den snabbt demonstrerat genom att avskaffa den lag som jämställde ukrainska och ryska.

I många västmedier är bilden den motsatta. Här är det fredliga demonstranter som påhejade av Putin och Ryssland attackeras av beväpnad kravallpolis och insatsstyrkor. Dödsskjutningarna av 70 demonstranter leder till en upplösning av regimens maktstruktur i parlamentet där Regionernas parti (RP) bryter samman och liberala, demokratiska krafter kan ta över och avsätta presidenten på laglig väg. Han smiter iväg med svansen mellan benen till sina ryska vänner. Och nu hotar Ryssland Ukraina i vrede över folkets revolution och för att Ukraina knyts närmare EU.

Enligt min mening finns det korn av sanning i båda versionerna. Efterhand gick studenternas och liberalernas demonstration på Majdan över till att bli en samlingsplats och brännpunkt för en rad politiska grupperingar, som förenas i kritiken och motståndet mot regimen och presidenten. Då allt fler nationalister av olika schatteringar och fascister strömmar till framförallt från västra Ukraina (tex Lviv och Ivano-Frankivsk Oblast) blev demonstrationerna allt mer militanta, med ockupation av flera offentliga byggnader, RP:s och kommunisternas partihögkvarter, mm. Den 18-22 februari sker en dramatisk upptrappning då flera inblandade grupper börjar skjuta skarpt på varann och 100 personer dödas. Det ska visa sig att dessa skjutningar fick en avgörande betydelse för hur regimen Janukovitj störtas. Här följer en koncentrerad beskrivning av händelseförloppet 17-22 februari, som syftar till att belysa detta.

17/2 Ryska påtryckningar för att upplösa demonstrationerna på Majdan. Kritik mot Janukovitj för att vara för vek. Pravy Sektor (högerextremisterna) uppmanar sina anhängare att göra sig beredda för en offensiv nästa dag. Majdans ”folkparti” (Maidan People’s Union) uppmanar alla att delta i offensiven den 18/2 kl 8.30.